Home

AVG wet

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op een aantal punten laat de AVG ruimte voor nationale keuzes Algemene informatie AVG. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vindt u in dit dossier niet wat u zoekt? Kijk dan ook onder 'Onderwerpen' en 'Zelf doen' Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sinds die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Op deze pagina's vindt u informatie van en voor het ministerie van VWS en concern- en koepelorganisaties in de zorg

Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming Wet AVG. De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR). Door de wet AVG heb je meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen. Privacyrechten zijn met de AVG versterkt en uitgebreid De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als praktijkhouder krijgt u meer verplichtingen, waarbij u met documenten moet aantonen dat u hieraan voldoet. Over welke gegevens in uw praktijk gaat de AVG? De AVG ziet toe op de verwerking van alle patiëntengegevens, ook de niet-digitale Is de AVG hetzelfde als de sleepwet? Nee, de sleepwet is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Die wet geeft inlichtingendiensten toestemming om af te luisteren en te hacken. Ze mogen ongericht zoeken, er hoeft geen aanleiding te zijn. Bij de AVG gaat het om persoonsgegevens en hoe er met die gegevens omgegaan wordt

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Autoriteit Persoonsgegevens; Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging Autoriteit Persoonsgegeven Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, als opvolger van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder accountantskantoren, krijgen dan meer verplichtingen en ook moeten zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de nieuwe wet. Ter voorbereiding op de AVG heeft de NBA een aantal tools ontwikkeld De AVG kent twee categorieën overtredingen en bijbehorende maximale boetes. De AP stelt het volgende: Wettelijk boetemaximum van € 10.000.000 (of 2% van de wereldwijde jaaromzet) Organisaties hebben onder de AVG bepaalde verplichtingen, zoals de verplichting van het bijhouden van een verwerkingsregister De nieuwe regels vallen onder de noemer 'Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)' en gelden voor de gehele Europese Unie (EU). Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens worden de privacyrechten van consumenten hierdoor versterkt en uitgebreid. Meer persoonsgegeven Uit de AVG volgt dat voor zorginstellingen de verplichting bestaat om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. 10. Verhoogde boetes en sancties In geval van ernstigste schendingen van de AVG kunnen hoge boetes worden opgelegd. Er gelden maximale boetes van € 20.000.000 of (als dit hoger is) 4% van de wereldwijde bruto jaaromzet

Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere privacywet. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet die de privacy van burgers beschermt. De AVG is ook voor de kinderopvang van toepassing. De invulling van de AVG moet door de kinderopvangorganisatie worden vastgelegd in een privacyverklaring/-beleid De AVG verbiedt je de volgende gegevens te registreren: De aard van de ziekte (wat mankeert de werknemer en wat is de oorzaak) De beperkingen en mogelijkheden van de werknemer (in welke mate is hij nog in staat te werken) Je mag een zieke werknemer dus niet vragen in hoeverre hij nog inzetbaar is In deze wet wordt bepaald hoe en wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, en welke rechten natuurlijke personen hebben met betrekking tot hun gegevens. Dataprivacy (AVG) De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is één wet voor de gehele Europese Unie,.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG

Algemene informatie AVG Autoriteit Persoonsgegeven

Op 25 mei 2019 is het een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - die de bescherming van persoonsgegevens regelt - van kracht ging. De invoering hiervan leverde mondzorgpraktijken het nodige werk op. Ook ontstonden er enkele privacy-mythes rondom de verplichtingen die vanuit de AVG zouden voortkomen Achtergrondinformatie op de website van werkgeversvereniging AWVN. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 geregeld in de AVG. Ook HR heeft te maken met deze nieuwe Europese privacyregels. Een snelle checklist voor HR

Wet BOPZ. Voorwaardelijke machtiging. Prikpil als voorwaarde niet geoorloofd. Anticonceptie en drang (2012). Specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) geen 'medical expert' als patiënte in verpleeghuis lijdt aan een psychiatrische aandoening. Arts verstandelijk gehandicapten (AVG). (2015). Klacht ex art. 41 e.v. Wet Bopz Bij integrale jeugdhulp zijn verschillende wetten en regels van toepassing. De afspraken gaan bijvoorbeeld over financiering, privacy, tuchtrecht en culturele diversiteit. Van toepassing zijn de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet passend onderwijs, de Participatiewet, de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. Wat is wel en niet toegestaan in de de periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts De AVG heeft een ruim toepassingsgebied en geldt voor alle organisaties, behalve voor overheidsinstellingen met een eigen wet (bijv. de Wpg, de Wet politiegegevens). Ook buiten de EU gevestigde organisaties vallen onder het bereik van de AVG, voor zover zij zich tenminste richten op de EU en gegevens van personen verwerken die zich in de EU bevinden De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van uw organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringswet Algemene verordening ..

 1. g (AVG) is één wet voor de gehele Europese Unie. Vandaar dat men ook spreekt van de Europese Privacyverordening . De verordening behelst in grote lijnen een verbetering van de privacyrechten van personen en meer verantwoordelijkheden voor organisaties (met bijbehorende sancties)
 2. g en in het Engels wordt gesproken over GDPR, wat staat voor General Data Protection Regulation. Sinds 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De Wet bescher
 3. Wet Meldplicht Datalekken. De wet meldplicht datalekken bepaalt dat er binnen 24 uur melding gemaakt moet worden bij inbreuk op persoonsgegevens van gevoelige aard met mogelijk ernstige gevolgen. Een inbreuk is een hack, technisch falen, verlies of diefstal van een laptop waarop persoonsgegevens van de kerk zijn opgeslagen
 4. g Persoonsgegevens en is uitgebreider op een aantal vlakken. Hij is al sinds 2016 in werking getreden maar op 25 mei 2018 is hij ook van toepassing. Gezien deze wetgeving voor alle bedrijven in Europa geldig is, is deze niet op alle punten zeer concreet en voor interpretatie vatbaar
 5. gsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging. Op grond van de Wet op de onderne
Papier vernietigen in lijn met de AVG privacywet - Handige

Artikel 9 - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens - EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR) will take effect on 25 May 2018 De autoriteit persoonsgegevens (AP) houd toezicht op de naleving van de AVG wet- en regelgeving. Ook is de AP bevoegd om onderzoek te doen naar een organisatie over het opvolgen van de regels. Op het moment dat je niet voldoet aan de wet- en regelgeving kan dat leiden tot flinke boetes

Op 25 mei 2018 verandert de privacywetgeving. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in de gehele EU geldt en stuk uitgebreider is. Welke consequenties heeft dit voor het opslaan van gegevens van sollicitanten? Mogen cv's nog wel bewaard worden en kun je als bedrijf nog wel een talentpool opbouwen Is de AVG hetzelfde als de sleepwet? Nee, de sleepwet is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Die wet geeft inlichtingendiensten toestemming om af te luisteren en te hacken AVG. De AVG bepaalt wat een persoonsgegeven is, wanneer u een persoonsgegeven wel of niet mag verwerken en wat de rechten zijn van de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Daarnaast geldt voor (sommige) datalekken een meldplicht. U moet bovendien kunnen aantonen dat u zich aan de regels van de AVG houdt Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacywetgeving. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de risico's bij overtreding van de AVG. Wanneer de AVG in het nieuws komt, wordt vaak gesproken over de hoge boetes die opgelegd kunnen worden

Privacywetgeving AVG, wat moet je ermee? - KV

Maar onder de AVG bent u óók verplicht om het dossier volledig over te dragen aan de patiënt, waarbij u dit niet mag weigeren. Bekijk de voorbeeldtekst voor een privacyverklaring. 4. Voer een DPIA uit (zodra u een nieuw systeem aanschaft) Volgens de nieuwe wet moet er in bepaalde gevallen een DPIAi worden uitgevoerd In tien stappen naar de nieuwe AVG. Met de AVG (of in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR) krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Organisaties en bedrijven, klein of groot, moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de nieuwe wet houden Artikel 6 - Rechtmatigheid van de verwerking - EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR) will take effect on 25 May 2018 Lees jij het zo dat als de AVG niet geldt, er geen enkele wet kan gelden, ofzo ? 28-11-2018, 15:27 door Anoniem. @karma : Je zegt het goed: voor de nabestaanden die nog steeds in leven zijn De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De komst van de AVG betekent dat er strenge eisen komen voor iedereen die onder andere met persoonsgegevens werkt. En omdat (bijna) iedereen met persoonsgegevens werkt, ook zzp'ers, heeft deze nieuwe wet een grote impact

Wat is de AVG? De nieuwe privacywet AVG (in het Engels GDPR) geldt sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie. De wet moet consumenten en werknemers meer zeggenschap geven over hun persoonlijke gegevens en wat bedrijven hiermee doen. Deze Europese wetgeving vervangt de nationale, dus in ons geval de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Voor de AVG had elke lidstaat in de EU een eigen privacywet. Deze nationale wetten waren gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland lag de uitvoering en controle bij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Europese privacyrichtlijn werd echter vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond De nieuwe wetten betekenen een grote verandering voor organisaties die zich voorheen alleen aan de Wbp hoefden te houden. Alle instanties krijgen nu te maken met de AVG. Maar als zogenoemde 'bevoegde autoriteiten' persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen moeten zij zich aan de Wpg houden Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je antwoord op al je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je vindt op de speciale pagina over de AVG van de AP* alle inhoudelijke informatie, zoals bijvoorbeeld een overzicht van alle verplichtingen die je straks hebt als de AVG van toepassing is, wanneer je precies een functionaris voor de gegevensbescherming. AVG TuneUp is het alles-in-een-pakket dat uw computer sneller, soepeler en langer laat werken: precies zoals u het wilt. Nieuw: Software Uninstaller verwijdert bloatware en adware die ruimte innemen op uw pc, zodat u meer geheugen tot uw beschikking krijgt voor zaken die u echt belangrijk vindt

Verschil AVG en WBP . Het verschil tussen de AVG en WBP, is dat de AVG boven de al bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens zal komen te staan met strengere regels en hogere sancties. We zetten voor u kort de verschillen tussen de AVG en WBP op een rij. 1. Gehele EU In tegenstelling tot de WBP zal de AVG in de gehele EU van toepassing zijn Eenvoudigste oplossing Whatsapp AVG proof De eenvoudigste oplossing om Whatsapp AVG proof te maken is waarschijnlijk om een zakelijke smartphone te gebruiken met alleen klanten of contactpersonen in het contactboek die op hun beurt WhatsApp gebruiken. Klinkt heel logisch, maar is in de praktijk natuurlijk praktisch bijna niet te realiseren De nieuwe AVG wet verscherpt regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uiteindelijk blijft er veel hetzelfde. Data-minimalisatie, the-right-to-be forgotten, informatieplichten en bewerkersovereenkomsten stonden altijd al in de wet, zij het soms onder andere namen

Algemene verordening gegevensbescherming - Wikipedi

Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet - die overigens in 2016 al in werking is getreden - gehandhaafd. Dit betekent dat wanneer je persoonsgegevens verzamelt, je moet voldoen aan de regels van de AVG / GDPR. Wij vertellen jullie graag waar AFAS jullie bij helpt om je aan deze wet te houden Gerelateerde berichten. Wees voorbereid op de AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat [] Gedragscode voor gegevensuitwisseling die voldoet aan wet-en regelgeving De gedragscode over digitale gegevensuitwisseling is geactualiseerd, vooral vanwege de []; Nieuwe privacywet: weten is willen Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening. AVG-specialist Henk van der Pas, directeur van Stichting Scala, vertelt tijdens de bijeenkomst over de AVG, de nieuwe privacywet. 'Waarom zou je als school aan de AVG willen voldoen?', dat is één van zijn eerste vragen aan de aanwezigen Sinds 25 mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan de AVG. Wanneer je persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en/of opslaat, krijg je met de AVG te maken. Daarbij maakt het niet uit of je gegevens verzamelt van medewerkers, klanten, prospects, leveranciers of leden AVG-wet, de gevolgen voor verenigingen. De nieuwe privacywet AVG treedt vanaf 25 mei in werking. Deze wet heeft ook vergaande gevolgen voor verenigingen en organisaties. Er veranderen een aantal belangrijke punten. In de vorige blog legden we al uit waarom de wet er komt

AVG wet voor ondernemers en bedrijven; Met een privacyverklaring alleen, zoals het soms lijkt als je op AVG googelt, ben je er als ondernemer nog lang niet. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is zeer complexe wetgeving die ingrijpt op alle processen met persoonsgegevens, bij álle ondernemers De AVG wet, hoe zit het precies? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25.. In de AVG ligt meer dan nu de nadruk op verantwoording: organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Het is van belang dat advocaten zich bewust zijn van de gevolgen van deze nieuwe Europese privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Er is veel veranderd en er bestaat nog veel onduidelijkheid over deze nieuwe Europese wet. Ik licht graag één item uit in deze blog waar wij regelmatig vragen over krijgen: e-mail. Mag ik nog wel e-mail gebruiken binnen de AVG? Hoe ga ik om met e-mail en. Nieuws en video's over AVG. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland De maximale boete per overtreding van de oude privacywet was 900.000 euro. Dit veranderde met de komst van de AVG naar 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Bovendien komt er komt een Europees Comité dat toeziet op de juiste toepassing van de AVG

AVG: wat betekenen de nieuwe privacyregels voor u

 1. g
 2. isteriele regeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg) aangenomen die een meldplicht introduceert voor het corona-virus (Covid 19)
 3. AVG Wet individuen. Deze wet zorgt voor meer transparantie, geeft je meer controle over je gegevens en meer rechten. Simpel gezegd: jij blijft de baas over je eigen persoonsgegevens. Ik stip de belangrijkste punten even voor je aan: Je krijgt het recht om alle data in te zien die een bedrijf over jou heeft verzameld
 4. als
 5. g (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG gaat over de bescher
 6. g (AVG) is de privacywetgeving die in de hele Europese Unie geldt. In de AVG staan de vereisten waaraan moet worden voldaan bij de verwerking (verzameling, gebruik en opslag) van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen. Hieronder vindt u informatie over de gevolgen van de AVG voor medisch-wetenschappelijk onderzoek
 7. g (AVG) van toepassing. Deze verordening verving de Wet bescher

AVG wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG (of General Data Protection Regulation, GDPR) is sinds 25 mei 2018 een feit. Iedere organisatie moet sindsdien voldoen aan deze Europese AVG wetgeving, waarbij alleen noodzakelijke persoonsgegevens mogen op een zorgvuldige manier worden opgeslagen en verwerkt De nieuwe privacywetgeving, de AVG, heeft ervoor gezorgd dat we elke dag per e-mail worden gebombardeerd met nieuwe privacyverklaringen. Maar de wet is meer dan dat en een grote stap voor de bescherming van de privacy. Ook voor de zorgverleners in de thuiszorg en begeleiding heeft deze wet gevolgen. Misschien denk je dat je als kleine zorgaanbieders of ZZP-ers niks hoeft te doen of dat het.

Wat houdt de nieuwe privacywet AVG/GDPR in? - Radar - het

Eenvoudig 5-Stappenplan voor de AVG | Op 25 mei 2018 treed de nieuwe Europese privacywet de AVG in werking. Voor veel ZZP'ers en MKB'ers een hoofdpijndossier. Om het je makkelijk te maken hebben we een eenvoudig stappenplan geschreven om AVG-proof te worden In het Nederlands heet dat: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen datamisbruik, met name jonge en kwetsbare mensen. De AVG stelt het verplicht om de verwerking van persoonsgegevens te registreren. Voortaan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving Samenvatting Wet AVG. Vanaf 25 mei vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de nieuwe Europese privacywet (in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR) krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen

De nieuwe wet geeft namelijk de nationale toezichthouders ook stevige bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om boetes op te leggen, die kunnen oplopen tot twintig miljoen euro. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn naast de letterlijke wetteksten de belangrijkste wijzigingen in één document samengevat ( de AVG in een notendop ) Om deze applicatie te kunnen gebruiken moet javascript ingeschakeld zijn Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Het staat ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie De AVG wet geldt binnen de hele Europese Unie. Bij overtreding van de AVG wet kan een boete opgelegd worden van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Met het opvolgen van de 8 punten uit deze AVG checklist bent u tijdig voorbereid. Breng gegevensstromen in kaart. Breng alle gegevensstromen in uw organisatie in kaart AVG en Fotografie. Een foto van een persoon is doorgaans een persoonsgegeven. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. De AVG geldt niet als de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is

Picture of Connor Paolo in Alexander - SG_134988

Privacy en persoonsgegevens Rijksoverheid

 1. Compleet: als u de stappen hebt doorlopen, heeft u aan uw AVG-verplichtingen voldaan. Helder: de nieuwe privacytool is opgedeeld in 16 stappen. Per stap wordt één onderdeel van de complexe wet in heldere taal toegelicht
 2. Lezing, cursus, workshop, masterclass AVG / GDPR. Wat ik tot nu toe aan lezingen, cursussen, workshops en oehhh masterclasses voorbij heb zien komen over de wet is echt niet te volgen, onvolledig, slecht vormgegeven en door juristen gemaakt die hier iets mee moesten doen
 3. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken om zelf met de regels van de AVG aan te slag te gaan, hebben wij een doehetzelf-pakket ontwikkeld. Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor de kleinere organisaties. Zo kunt u op een eenvoudige en betaalbare manier voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, en kunt u zich weer snel met uw eigen vak gaan bezighouden
 4. avg 1: Aangepaste (adaptieve) voorziening voor gehandicapten. 2: Arts voor verstandelijk gehandicapten. 3: Ambulante verslavingszorg Groningen. Bron: dehelianthus-haarlem.n
The Narrows Top-Down Route | The Hiking Life

Privacywetgeving en de relatie met accountantswerkzaamhede

 1. g persoonsgegevens wordt vanaf 25 mei 2018 vervangen door de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescher
 2. De AVG dwingt ondernemers zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen. Ondernemers moeten kunnen aantonen dat ze zich aan deze wet houden. Voorbeelden van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: iemands naam, adres en woonplaats
 3. De AVG telt 99 artikelen en is vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing in de rechtsorden van de lidstaten. Omzetting is dus niet nodig. Nieuw in de AVG is vooral de verantwoordingsplicht. Organisaties hoeven gegevensverwerkingen niet meer aan te melden bij de toezichthouder. Wel krijgen zij er flink wat verplicht papierwerk bij
 4. De AVG (en voorheen de WBP) verbiedt het maken van kopieën van ID-bewijzen van werknemers van onderaannemers, maar tot 2016 stonden er hier geen sancties op. Omdat de Wet Ketenaansprakelijkheid wel vereist dat er gegevens genoteerd worden van werknemers van ondernemers op sanctie van een boete, werden er door (hoofd)aannemers, voor het gemak wel kopieën gemaakt van hun ID-bewijzen
 5. g Persoonsgegevens

Wat zijn de boetes bij een overtreding van de AVG

AVG-wet: de veranderingen voor individuen. De wetgeving komt niet uit de lucht vallen en is ook niet nieuw. Er was al een privacywetgeving, maar de AVG Wet komt hiervoor in de plaats. Deze wet beschermt de gegevens van individuen en geeft ze meer grip op deze data AVG-wet (privacywetgeving) 1 mei 2018. Vraag nummer: 54786. Goedemiddag, Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment moeten ondernemers en instellingen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving

De nieuwe privacywet (AVG): 8 veranderingen l Consumentenbon

Onder de AVG zijn organisaties, ook instellingen en praktijken, verplicht om informatie te geven aan mensen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Organisaties moet in ieder geval de volgende informatie verstrekken: de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is toen vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke vereniging moest voor die tijd in kaart brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. De KNHB ondersteunt haar verenigingen hier graag in. Dit doen wij als volgt: We [ Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. Bedrijven en organisaties, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van bedrijven om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen De AVG is vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks toepasselijk in de hele Europese Unie en vervangt de Wbp. De AVG toont veel gelijkenissen met de Wbp, waardoor de AVG formeel gezien niet helemaal een nieuwe wet is. De AVG versterkt de rechten van de betrokkenen en de verplichtingen over de verwerking van persoonsgegevens Wet AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving dat per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen. Per heden kent de Europese Unie enkel één privacywet. Bedrijven en organisaties die niet voldoen aan de AVG riskeren een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg

Nu de invoering van de nieuwe privacywet AVG snel een feit is, komen velen tot de ontdekking dat sommige werkwijzen niet meer zo goed binnen de regels passen. Zoals het (laten) versturen van salarisstrookjes via de mail. Want e-mail is zo lastig te beveiligen, dat de praktijk om loonstrookjes via de mail te versturen na 25 mei 2018 waarschijnlijk op de helling moet Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd. Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is Werkgevers hadden tot 25 mei 2018 de tijd om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Sinds die datum is het zaak dat u de bepalingen van de AVG, op straffe van hoge boetes, correct naleeft Onder de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) waren een aantal uitzonderingen voor de kinderopvang van kracht. De AVG is algemener en hanteert 6 grondslagen voor het verwerken van gewone persoonsgegevens (waaronder bijvoorbeeld naam, geboortedatum, BSN, adresgegevens, bankgegevens)

Over de AVG in de kinderopvang - BOin

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). In dit menu vind je allemaal informatie met betrekking tot de AVG wet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hulpmiddelen om gegevens te beheren in de voetbal.nl app van leden onder de 16 jaar Foto's van je eigen (klein)kinderen, familie of vrienden die je niet openbaar maakt maar alleen onderling aan elkaar laat zien en eventueel per e-mail of WhatsApp deelt, worden privé gebruikt. Strikt huishoudelijk en privégebruik van persoonsgegevens, zoals foto's waar mensen herkenbaar op staan, vallen buiten de AVG In principe is dit volgens de AVG alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de betreffende contactpersoon. Geen toestemming, dan in strijd met AVG Indien geen toestemming wordt gegeven, worden de gegevens in strijd met de AVG doorgegeven Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken AVG wet. Je bent hier: Home. AVG wet. Procesomschrijving ontvangst aanvraag Rechten van Betrokkene . Introductie . Betrokkenen kunnen gebruik maken van onder andere de volgende privacy rechten die beschreven worden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Recht op informatie

Picture of Booboo Stewart in General Pictures - boo_booCastleStone, Almond, 12″x24″ – Mid America TileDe AVG leidt tot zorgvuldigere omgang met persoonsgegevensThe wet glass surface HD wallpaper | HD Latest WallpapersBest Places to Live in Marcola (zip 97454), Oregon

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), die naast de AVG blijft gelden, beschrijft de regels voor het bewaren van medische dossiers. Onder meer dat medische dossiers vijftien jaar moeten worden bewaard. Cliënten hebben wel het recht om gegevens uit hun medisch dossier te laten verwijderen. Informatieplich Wet AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving dat per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen. Per heden kent de Europese Unie enkel één privacywet. Bedrijven en organisaties die niet voldoen aan de AVG riskeren een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wat houdt. AVG wet 2018: wat te doen als webshophouder. Het komt snel dichterbij: het moment waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt in alle landen die lid zijn van de Europese Unie De wet- en regelgeving omtrent privacy vereist dan ook dat er zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan wordt. Daarnaast is relevant dat een identiteitsbewijs zowel een pasfoto als een nationaal identificatienummer bevat; twee zogenaamde 'bijzondere persoonsgegevens', waarvoor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nog extra beschermende bepalingen kent Particulieren vallen niet onder deze wet, wat ervoor zorgt dat de situatie een stukje complexer is. Foto op bedrijfssite of Facebookpagina van bedrijf. Als een bedrijf of professionele fotograaf een foto van jou heeft gemaakt, dan mogen ze door de privacywetgeving AVG deze foto niet zomaar delen op hun Instagram- of Facebookpagina of website

 • E o blauw bloed.
 • Ms reclame don't stop.
 • West Nijl mug.
 • Happen en Trappen Apeldoorn.
 • Infinity symbool.
 • Autogordel Beschermer Action.
 • Fissa DJ.
 • Bandencentrale Gent Wondelgem.
 • Hamsterah knuffel kerst.
 • Thank You Alanis Morissette meaning.
 • Fotograferen in het donker.
 • MAN TGS.
 • Divergent film 1.
 • Xenon verlichting auto.
 • Pepermolen plexiglas.
 • DeLonghi reparatie handleiding.
 • Psycho Movie.
 • Café Etikhove.
 • Hoogte huis bepalen.
 • Markt Limone sul Garda.
 • Tv5 live.
 • Tilburg Archief personen.
 • BMW 530e iPerformance.
 • 12 maart 1977.
 • Kapsalon aan huis regeling.
 • Coriolis effect climate change.
 • New Balance 373 Dames Beige.
 • Glasverf Praxis.
 • NPR Podcast.
 • Bijlage verdwijnt bij doorsturen.
 • Lomax for sale.
 • Lentiz revius vakantie.
 • U kunt zich hier niet aanmelden met een persoonlijk account.
 • Toys R Us online.
 • City of Fallen Angels.
 • No Elf Sneek.
 • Menukaart Carolinahoeve.
 • PUBG LITE Steam.
 • Werken voor Disney België.
 • Welke sport afvallen.
 • Oceanië rondreis.