Home

Deflatie economielokaal

Inflatie - Economielokaal havo Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil

De reële rente vertelt of je spaargeld ook meer koopkracht oplevert. Je kijkt dan niet alleen naar het rente-percentage, maar ook naar de prijsontwikkelin Het monetair beleid van de ECB heeft maar één doel: stabiliseren van inflatie Opgave 1 - Inflatie - Economielokaal prin

Anders gezegd is deflatie een negatieve inflatie. Hoewel deflatie op de korte termijn een stijging van de koopkracht betekent, kan het op de middellange termijn zeer schadelijke gevolgen hebben, omdat het de winstgevendheid van bedrijven aantast: zowel huishoudens als bedrijven zullen consumptie en investeringen uitstellen 2.2 Prijzen (inflatie) - Economielokaal prin Economielokaal is gericht op leerlingen havo / vwo. Alles op de website is gratis. De examentrainingsbundel is tegen een geringe vergoeding te bestellen

We spreken van een hoogconjunctuur indien de economie meer dan gemiddeld groeit Koopkracht is het inkomen uitgedrukt in de hoeveelheid goederen die ermee gekocht kan worden Inflatie zorgt - in tegenstelling tot deflatie - voor een stijging van het algemene prijspeil, met als gevolg een daling van de koopkracht (geldontwaarding). In een duurzame en gezonde economie is dit een zeer goed verschijnsel en inflatie is dan ook zeer belangrijk voor het behouden van de prijsstabiliteit een gemiddelde stijging van de prijzen van goederen en diensten. Doordat de prijzen stijgen, wordt het geld minder waard. Je kunt met eenzelfde bedrag minder goederen kopen.Inflatie wordt gemeten met het CPI (consumentenprijsindexcijfer)

Inflatie - Economielokaal hav

Inflatie en Rente - Reële rente - Economielokaal

Inflatie - Economielokaal. Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Het tast de koopkracht aan, maar stimuleert ook tot het sneller aanschaffen van producten. Artikel door Docent Economie. Website Deflatie (geomorfologie), geomorfologisch proces, bestaande uit verplaatsing van zand door de wind Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Deflatie of met Deflatie in de titel . Dit is een doorverwijspagina , bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Deflatie inzichtelijk te maken De Bruto binnenlands product deflator (bbp-deflator) is een maatstaf voor de prijsveranderingen in de economie.Het wordt berekend door het nominaal bruto binnenlands product te delen door het reëel bbp. Het begrip 'deflator' is te verklaren als het getal waarmee men het nominaal bbp moet corrigeren om het reëel bbp te vinden

De inhoud van beco.economielokaal.nl is vooral bedoeld voor de havo-leerlingen in klas 4 en 5 die het vak BECO volgen. Geschreven in begrijpbare taal Deflatie Het tegenovergestelde van de inflatie is de deflatie. Dit is een algemene daling van de prijzen ten gevolge van een economische vertraging of een verminderde vraag. Een deflatie kan soms samengaan met een stijging van de productie en de werkgelegenheid. Bij deflatie wordt je spaargeld meer waard doordat je er meer dingen van kan kopen Het arrangement Inflatie en rente is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt

+ Registreer je nu gratis en download de oefening bij deze uitleg: https://www.economie-academy.nl/account + Super goed leren met video voor economie toetsen.. Inflatie - informatie over inflatie Voor een overzicht van alle actuele inflatiecijfers per land klik hier. Op deze pagina vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over inflatie. Inflatie in het kort De betekenis van inflatie is waardevermindering van het geld ofwel een stijging van het algemeen prijspeil Inflatie wordt wel eens het smeermiddel in de economische raderen genoemd. Wel wordt het een probleem als de inflatie ver uit de pas gaat lopen met die economische groei, of als er van groei geen sprake meer is maar nog wel van geldontwaarding. De combinatie inflatie met economische stilstand wordt ook wel stagflatie genoemd. Dadelijk deflatie ink06 LOONRUIMTE EN LOONMATIGING Deloonruimte is de voor loonsverhoging beschikbare financiële ruimte, die bepaald wordt door de stijging van de reële arbeidsproductiviteit en de stijging van het algemeen prijsniveau. De loonruimte is gelijk aan de stijging van de nominale arbeidsproductiviteit De inflatie en de toename van de arbeidsproductiviteit bepalen voor het grootste deel de loonruimte tijdens de onderhandelingen. De loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijgen. Over Scholto Bos. Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media

Samenvatting over Heden, verleden en toekomst voor het vak economie en de methode Praktische economie. Dit verslag is op 6 maart 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo Wisselkoers economielokaal. De wisselkoers is de prijs van een bepaalde munt, uitgedrukt in een andere valuta. Een koers van de euro van $0,87 betekent dat de prijs van. Het verband tussen rente, wisselkoers, werkgelegenheid en inflatie wordt in één schema getoond Vraag 1 Voor Nederland is de export erg belangrijk. Het zorgt in Nederland voor veel inkomen en werkgelegenheid. In deze tabel staan de gegevens van de Nederlandse.

We gebruiken cookies voor optimalisatie van de website. Als u doorgaat met het gebruiken van deze website, gaan we ervan uit dat u hiermee instemt Voor deflatie geldt het omgekeerde: als de prijzen dalen dan zullen de uitkeringen mee dalen. In het geval dat de inkomens meer stijgen dan de inflatie is het duurder voor een overheid om een welvaartsvaste uitkering te hebben ten opzichte van een waardevaste uitkering

Conjunctuur en conjunctuurklok - EconomielokaalExamen 2012 havo - Nieuwe crisis en een oud model

manier is om deflatie te bestrijden dan het verlagen van de tarieven van de inkomstenbelasting. - 1 - www.examen-cd.nl www.havovwo.nl HFRQRPLH KDYR 201 , Gebruik bron 1. 2p 10 Maak van het schema in bron 1 een economisch juiste redenering. Doe het als volgt Economie Hier vind je alle havo economie-examens vanaf 2002, ook in losse vragen en antwoorden. Speciaal voor docenten: Op deze usb-stick vindt u alle examens en herexamens (inclusief alle pilot-examens) vanaf 2000 (havo) en 2001 (vwo). De meer dan 850 examenvragen zijn ook in .doc(x)-format op de stick aanwezig examen 2019 tijdvak II hele examen [ Fasen van de conjunctuur. Een conjunctuurgolf omvat de volgende vier fasen: Economische expansie: de productie en economische groei nemen toe.In een later stadium neemt de werkloosheid af, en wordt ook meer in grotere projecten geïnvesteerd.; Recessie: de economische groei bereikt zijn piek met een hausse en vlakt af, bedrijven ervaren een plotselinge afname van het aantal orders Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen economie vwo 2017.Kies vwo in 2017 als u breder geïnformeerd wilt worden De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank stelt zich tot doel de inflatie op middellange termijn onder, maar dicht bij 2% te houden. Om het hoofddoel te verwezenlijken, baseert de Raad van Bestuur zijn besluiten op een monetairbeleidsstrategie die uit twee pijlers bestaat en legt hij deze besluiten ten uitvoer met behulp van zijn operationele kader

devaluatie Waardevermindering van de munt in een stelsel van vaste koersen in overleg met de overige deelnemers van het stelsel. Tegengestelde van revaluatie: waardevermeerdering + Leer met video voor je eindexamen en slaag! | begrijpelijke online examentraining | https://www.economie-academy.nl/examentraining+ Direct extra punten sco.. Eindexamen havo economie 201 -I - havovwo.nl - www.havovwo.nl - www.examen-cd.nl In bron 1 is de gemeten inflatie in de VS weergegeven. In vrijwel elk jaar is er een verschil tussen de hoogte van de inflatie gemeten op basis va

In 2014 is de verwachting dat de inflatie 2,9% zal bedragen. Met hoeveel procent moet iemands nominale inkomen stijgen als hij er 3,75% in koopkracht op vooruit wil gaan? De vraag luidt geherformuleerd: als RIC 103,75 is en PIC is 102,9, hoeveel is dan NIC De relatie tussen inflatie en de betalingsbalans kan met een pijlenschema worden beschreven. Alle pijlen geven oorzakelijke verbanden weer. Een + geeft een positief verband aan en een - een negatief verband. We nemen als uitgangspunt een stijging van het algemeen prijsniveau Zoeken naar: Zoeken naar: E: Ruil over Tij Tijdreeks van publicaties in de serie De Nederlandse Economi Het expertisecentrum heeft van een aantal experimenten instructiemateriaal op video gemaakt. De opbouw van dit materiaal is steeds gelijk. Gestart wordt met een video waarin het gehele experiment wordt getoond

internationale arbeidsverdeling De basis voor de internationale handel is de internationale arbeidsverdeling. Landen leggen zich toe op die productie, waar men relatief goed in is of waar de voorwaarden (bijv. de ligging) gunstig zijn hoofdstuk 4 Inkomen en belasting. Cao en arbeidsvoorwaarden Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden die per bedrijf of bedrijfstak wordt afgesloten voor de duur van 1 (maximaal 2) jaar tussen vakbonden en werkgeversbonden Men spreekt van een krappe arbeidsmarkt als de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod van arbeid. Het is dan voor bedrijven lastig om aan personeel te komen. Een krappe arbeidsmarkt komt meestal voor tijdens periodes van zogenoemde hoogconjunctuur. Het gaat dan relatief goed met de economie Docent_Paul: Boxen - op economielokaal staan ook een paar opgaven om mee te oefenen (naast de uitleg). Chaima123: dank u wel. produceren en welvaart, goederenmarkt, inkomensvorming en inflatie, inkomensverdeling, economische kringloop, markt overheid en economische orde, sociale zekerheid en Europese integratie Dé website voor economie en bedrijfseconomie Proudly powered by WordPress. Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.Blog Protector Plugin By: Make Money

is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren, zoals bijvoorbeeld de productiviteitsstijging en de inflatie. Loonstijging boven de loonruimte kan leiden tot een dusdanige arbeidskostenstijging, die verlies van internationale concurrentie- positie tot gevolg kan hebben.(uit: begrippenlijst economie, 2002 Samenstrekking van stagnatie en inflatie. Toestand van inflatie zonder de daarmee samenhangende toename van de vraag naar arbeid, dus met of een stagnerende werkgelegenheid, of een afname daarvan: werkloosheid. Stagflatie als verschijnsel vormt het bewijs dat de klassieke wetmatigheden in de economie niet meer in hun volle omvang opgeld doen. Zie ook Crisis, Recessie, Deflatie Dus onze lonen moeten minimaal mee stijgen met de inflatie en daarnaast willen we ook nog graag een extra loonstijging om nog meer te kunnen kopen. Hoe kunnen we berekenen of onze loonstijging voldoende is om onze koopkracht te behouden. Er wordt in onderstaande uitleg gesproken over oud en nieuw,.

Monetair beleid - Economielokaal

Consumentenvertrouwen Met een enquête onder personen peilt het CBS de opvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden In de tweede video uit de serie over monetaire zaken komen de begrippen monetaire inflatie en monetair beleid aan bod. Via de Verkeersvergelijking van Fisher.. economielokaal.nl Economielokaal is gericht op leerlingen havo vwo Alles op de website is gratis De examentrainingsbundel is tegen een geringe vergoeding te bestelle Consumentenvertrouwen Het consumentenvertrouwen is een statistiek die informatie geeft over het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten over de ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur Nairu de 'non-accelerating inflationary rate of unemployment is het werkloosheidspercentage waarbij een economie nog kan groeien zonder dat de inflatie begint op te lopen. In de VS werd de nairu traditioneel op 5,5% geschat. Dat lijkt overigens een nogal hoog werkloosheidspercentage. Het gaat daarbij om structuurwerkloosheid , zoals frictiewerkloosheid, seizoenswerkloosheid, werkloosheid van.

Opgave 1 - Inflatie - Economielokaal

Belastingvoordeel Bedrijven die zich in West Berlijn vestigen hoeven minder omzetbelasting te betalen, dat wil zeggen dat ze minder aan de regering hoeven te betalen per product dat wordt geproduceerd De Gini-coëfficiënt, ook wel Gini-index, is een statistische maatstaf van de ongelijkheid in een verdeling. De Gini-coëfficiënt wordt met name gebruikt in de economie om de ongelijkheid in inkomen of vermogen aan te geven, maar is geschikt om elke vorm van ongelijkmatige verspreiding te meten.. De Gini-coëfficiënt is doorgaans een getal tussen nul en één en wordt soms uitgedrukt als. 1 uitwerking de kern van economie 6vwo david weel adriaan roland holstschool 2015-201

Deflatie (economie) - Wikipedi

 1. Dat cijfer ligt nog steeds boven het langjarig groeipotentieel van 1,8%. Voor 2019 en 2020 bleven de verwachtingen ongewijzigd op 1,9% en 1,7%. Er is sprake van een genormaliseerde groei. De ECB trok zijn verwachting voor de inflatie iets op tot 2,0% voor de jaren 2018 tot en met 2020. Dat is precies de doelstelling
 2. g en inflatie, inkomensverdeling, economische kringloop, markt, overheid en economische orde, sociale zekerheid Docent_Paul: Wanneer het oefenen met de oude examens goed gaat, ben je al verder dan het leren
 3. der werkenden. Daardoor moet elke werkende mr gaan betalen! www.economielokaal.nlVergrijzing = verandering i/a-ratio. 1 actieve moet dus mr inactieven gaan betalenwww.economielokaal.nl5. Het bedrijfspensioenFinanciering met kapitaaldekkingsstelsel
 4. Sep 15, 2015 - This Pin was discovered by caroline bakker. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

2.2 Prijzen (inflatie) - Economielokaal

Nieuws en video's over vergrijzing. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Vergelijk banken, kredietverstrekkers en andere financiële dienstverleners. Finler.nl vergelijkt de actuele prijzen en rentes Zoek je de betekenis van het begrip Belasting? Alles over de marketingterm Belasting bij Online Marketing Agency Inflatie en rente De reële rente wordt berekend door het nominale rentepercentage te corrigeren voor inflatie. Bij een nominale rente van 4% en een inflatie van 2% is de reële rente (104/102) × 100 - 100 = 101,96 - 100 = 1,96%. Huizen en hypotheke

In Nederland is de misère lager dan gemiddeld in de Europese Unie (lager begrotingstekort, lagere inflatie en lagere werkloosheid). Inmiddels is Nederland weer nagenoeg aanbeland op het niveau van voor de crisis: na 2008 namen werkloosheid, inflatie en vooral het begrotingstekort toe, maar sinds 2013 (werkloosheid sinds 2014) nemen ze alle drie weer af (zie Van der Torre 2017) https://www.osacademie.nlIn dit filmpje leggen we je de basis van indexcijfers uit. We laten je zien hoe je ze berekent, wat je ermee kunt en wat ze betekene.. 0:10 geldstromen tussen landen1:32 handelstekort van de VS3:35 handelsbalans van Nederland4:33 onderdelen van de betalingsbalans | handelsbalans, dienstenrek.. + Registreer je nu gratis en download de oefening bij deze uitleg: https://www.economie-academy.nl/account+ Super goed leren met video voor economie toetsen.

Sinds 2005 berekent het CBS met de Conjunctuurklok het actuele conjunctuurbeeld voor Nederland. Dit gebeurt aan de hand van 15 indicatoren. Verder wordt de individuele ontwikkeling van deze indicatoren gepubliceerd in het Conjunctuurdashboard. Hierin zijn de indicatoren onderverdeeld in drie macro-economische clusters, namelijk vertrouwensindicatoren, economische indicatoren en. Korte animatie waarin de werking van het monetaire beleid door de ECB wordt uitgelegd. Geeft een prima beeld hoe de ECB rente (bij de algemene banken) stuurt In deze lesvideo leggen we je uit waarom de hoogte van een uitkering (bijvoorbeeld de bijstand of de AOW) elk jaar verandert. We noemen dit 'indexeren'. Je krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:Wat betekent indexeren van uitkeringen?Wanneer is een uitkering waardevast?Wanneer is een uitkering welvaartsvast?Is het één van de twee of kan het ook dat een uitkering zowel waardevast als. Economie Hier vind je alle vwo economie-examens vanaf 2002, ook in losse vragen en antwoorden. Speciaal voor docenten: Op deze usb-stick vindt u alle examens en herexamens (inclusief alle pilot-examens) vanaf 2000 (havo) en 2001 (vwo). De meer dan 850 examenvragen zijn ook in .doc(x)-format op de stick aanwezig examen 2019 tijdvak II hele examen [

7 Magazines from ECONOMIELOKAAL.NL found on Yumpu.com - Read for FRE AE: Hoofdstuk 8 - Inflatie 8.1 Inflatie in Nederland. Inflatie is een stijging van het algemeen prijsniveau. Door het stijgen van de prijzen van goederen en diensten kan men steeds minder kopen voor een geldeenheid. De geldeenheid daalt dan in waarde! (Geldontwaarding). Inflatie beperken tot zo'n 2%. Deflatie een afname van de (consumenten. - Importproducten worden duurder door douanerechten of doordat er kwaliteitseisen worden gesteld. Dit wordt doorberekend in de prijzen en da kan tot inflatie (een stijging van het prijspeil) leiden. Dit is een nadeel voor consumenten, maar ook voor bedrijven die bijvoorbeeld halffabricaten uit het buitenland veerwerken in jun eindproducten Bij deflatie is er een stijging van de koopkracht in plaats van een daling. Als de prijzen in het huidige jaar met bijvoorbeeld 25% zijn gedaald ten opzichte van het basisjaar, betekent dit dat je met hetzelfde bedrag 25% meer kan kopen dan in het basisjaar. De deflator zal in dit geval 75 zijn, oftewel 1 (100%) min 0.25 (25%) keer 100 Welkom op de site van Economie Leer Kracht. Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten

Economielokaal - Economielokaal

De Nederlandse economie is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid Naast het 'actieve' beleid van de overheid en de centrale bank, zijn er ook een aantal 'automatische' maatregelen in de wet vastgelegd om de conjunctuurgolf te beïnvloeden en eigenlijk te dempen. Dit betekent vooral dat deze maatregelen ervoor moeten zorgen dat de piek van een hoogconjunctuur niet te hoog wordt en het dal van een laagconjunctuur niet te diep wordt Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om uw gebruik van de website te vergemakkelijken, om onze producten te verbeteren en beter op u af te stemmen en om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. U bepaalt zelf welke cookies u accepteert of weigert. U kunt uw beslissing te allen tijde wijzigen in de cookie-instellingen.. Meer informatie over het gebruik van cookies via.

Hoog- of Laagconjunctuur - Economielokaal hav

Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen economie vwo 2019.Kies economie in 2019 of vwo in 2019 als u breder geïnformeerd wilt worden hoofdstuk 2 Inkomen, hoe verdien je dat. Toegevoegde waarde, productie en inkomen • De netto toegevoegde waarde = bruto toegevoegde waarde min de afschrijvingen = productiewaarde Lees de belangrijkste fiscale veranderingen vanaf 1 januari 2020. Deze veranderingen zijn definitief en komen bijvoorbeeld uit het Belastingplan 2020 Grosso modo kan je inflatie als volgt bekijken: het is de toename in de prijs van een groot pakket goederen en diensten die we aankopen in de loop van het jaar. Als je met andere woorden voor dit pakket 100 moest betalen in januari en voor exact hetzelfde pakket 103 een jaar later, dan heb je 3% inflatie

Koopkracht - Economielokaal

Pensioenpremie Afspraken zijn waardevast als de ontvanger dezelfde hoeveelheid goederen kan blijven kopen. Bij een waardevast pensioen wordt het nominale bedrag geïndexeerd met de inflatie. Op deze manier stijgt het pensioen altijd mee met de prijsstijgingen. Naast een waardevast pensioen bestaat er ook een welvaartsvast pensioen Inflatie is eigenlijk de stijging van het algemeen prijspeil. Dit kan ervoor zorgen dat de koopkracht daalt. Economielokaal, ook specifiek voor economie. Op deze website kun je alles vinden wat met economie te maken heeft. Oefenopdrachten, maar ook een begrippenlijst,. De inflatie in deze periode was 1,1% op jaarbasis. Bereken het reële BBP in 2017 ten opzichte van 2016 (2016 = 100). De bevolking groeide in diezelfde periode met 0,3% . UIT 170929 van nominaal naar reëel BBP Pagina 3 van 3 Oplossing rekenvoorbeeld 2 1-jul-2016 - Speel veilige kinderspelletjes op Minipret.nl! Leuke leerspelletjes voor kl en oudere kinderen. Op Minipret vind je iedere dag nieuwe spelletjes voor kindere

Deflatie: oorzaken en gevolgen voor de economie

Intergenerationele solidariteit (het generatiecontract) Is het basisbeginsel van de wettelijke pensieonregimes; een werkende generatie draagt af voor de rustende en zal later op haar beurt onderhouden worden door de werkenden havo - 2017/ Alles-in-examentraining havo.economielokaal.nl. door P.A. Bloemers. Beste examenleerling, Met deze Alles-in-1-examentraning kun je je optimaal voorbereiden op het school- en centraal examen.. Inhoud deel 1 - Per domein In het eerste deel is de training ingedeeld op basis van de examendomeinen. Per domein vind je er: een korte opsomming van de belangrijkste theorie van dat domein. De bestedingsmethode is een manier om het bruto binnenlands product (bbp) te bepalen. Volgens de bestedingsmethode is het bbp gelijk aan de som van de bestedingen van gezinnen, bedrijven, de overheid en het buitenland bij binnenlandse bedrijven (Y = C + I + O + E - M) Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen economie vwo 2016.Kies vwo in 2016 als u breder geïnformeerd wilt worden De econoom Irving Fisher formuleerde in 1911 een monetaire vergelijking die luidt: M x V = P x Y. De letters staan voor: M = de maatschappelijke geldhoeveelheid, de hoeveelheid geld in handen van het publie

Inflatie - Economielokaal Mav

De AFM houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Zo versterken wij het vertrouwen in de financiële markten Economielokaal - Economielokaal havo . Welkom op de site van Economie Leer Kracht. Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten ; Vanaf 1994. Uit het indexcijfer van de consumptieprijzen dat rekening houdt met het prijsverloop van alle goederen en diensten, wordt nog een ander indexcijfer Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het nationale inkomen en het aandeel van de lonen daarin, werkloosheid, inflatie, schuldenlast. Economische kringloop Schematisch model van de werking van de economie, met in het basismodel relaties tussen consumptiehuishoudens en productiehuishoudens; dit basismodel kan uitgebreid worden met de overheid en het buitenland Rente, interest of intrest, is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Een bekende vorm is de rente die consumenten ontvangen (creditrente of spaarrente) of betalen op een rekening bij een bank.Ook wanneer men zaken op krediet ('op de pof') koopt, leent men in feite geld van de onderneming om het goed direct te kunnen. Micky: Ja, werkt al 15 jaar als ocent, voor het 14e jaar vwo-examenklassen en ook vak havo-examenklassen gehad. Verder is hij mede auteur van de methode 'Index voor leerwegen (thieme meulenhoff). Hij kan btw linken naar economielokaal.nl. Examensto

Wat is conjunctuur? De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af - prijscompensatie (het loon stijgt gelijk aan de inflatie) - initiële loonstijging (een algemene stijging van het loon bovenop de prijscompensatie) - incidentele loonstijging (een stijging van het loon door promotie, overwerk, etc.) Loonkosten loonkosten per werknemer loonkosten per eenheid product = ---- Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen economie havo 2018.Kies havo in 2018 als u breder geïnformeerd wilt worden Het rendement dat de verzekeraar kan maken op het opgebouwde kapitaal. Lijfrentes worden meestal niet jaarlijks verhoogd of aangepast aan de inflatie, tenzij dat in de voorwaarden staat. Laat u adviseren. Overweegt u een lijfrenteverzekering af te sluiten? Laat u goed adviseren over wat in uw situatie verstandig is

22-feb-2014 - Deze pin is ontdekt door Luc Vervoort. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Vergrijzing = verandering i/a-ratio www.economielokaal.nl De i/a-ratio: verhouding tussen het aantal actieven (werkenden) en inactieven (uitkeringsontvangers) aantal inactieven i/a-ratio = aantal actieven Vóór vergrijzing: 2 i/a-ratio = = 0,33 6 Na vergrijzing: 5 i/a-ratio = = 1,67 3 1 actieve moet dus méér inactieven gaan betalen Het bedrijfspensioen www.economielokaal.nl Financiering met. groei zonder inflatie: In de periode 1995-2000 trad in de VS en Europa ondanks de voortdurende hoogconjunctuur geen of nauwelijks inflatie op. Men sprak van een periode van groei zonder inflatie. Het uitblijven van de inflatie kan worden verklaard uit de toepassing van nieuwe technieken, met name in de informatietechnologie

Inflatie - opgave 1 - Economielokaal hav

Met een spaardeposito zet je een bepaald bedrag 'vast' bij een bank. Doorgaans krijg je bij een spaardeposito meer rente dan op een spaarrekening Indexeren (1) Indexeren is het proces van een zoekmachine waarbij zij via een spider webpagina's binnen een website in haar database plaats. Een synoniem voor indexeren is onder anderen spideren en crawlen Wat is de betekenis van nominaal? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 17 betekenissen van het woord nominaal. Door experts geschreven

 • Videoland app werkt niet op Sony tv.
 • KwikFit Delft.
 • Rode wijn karaf.
 • Roze afscheiding overgang.
 • American Horror Story Season 6 where to watch.
 • Dystonia nederlands.
 • Nieuwste antidepressiva.
 • Rambo Bankirai olie transparant Kleurloos 2 5 liter.
 • Reminiscentie spelletjes.
 • Adidas trainingsjack heren sale.
 • Medronho boom.
 • TLC katso netissä.
 • Zitten er gluten in aardappelen.
 • Palestine news.
 • Harde Teksten over je ex.
 • Confetti ballonnen zilver.
 • Wat is een autolader.
 • PEC Zwolle nieuws.
 • Welke primaire kleuren.
 • Huis te koop Suriname Commewijne.
 • Kunststof tuinhuis geïsoleerd.
 • Wiuwert.
 • Assassin's Creed movie explained.
 • Grisport 803 s3 werkschoenen heren zwart.
 • PEG sondevoeding toedienen.
 • King James Bible 1611.
 • De Legende van Korra Zuko.
 • Assassin's Creed movie explained.
 • Knikgrens.
 • Muurbeugel HORNBACH.
 • Praatcafé voor singles.
 • Leerplan VVKSO Elektromechanica.
 • Wat kost WhatsApp zonder wifi.
 • Octaaf naam.
 • Lg burn software.
 • Agouti Husky.
 • Yamaha RD 50 MX uitlaat.
 • Voortuin modern strak.
 • Maxi cosi tobi isofix.
 • Apen Blijdorp.
 • Tomaat ui salade balsamico.